ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Hilight Swiss with 3 Mounts 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Hilight Swiss with 3 Mounts 8 วัน 5 คืน
69,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 ขุนเขา 8 วัน
 • บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์
 • เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นเขา Glacier 3000
 • ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye
 • ขึ้นเขาพิลาทุส Pilatus
 • ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และ
 • เมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
 • ช้อปปิ้งเมืองซุก
PAK-111-281

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 22.00

  นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai      Airways  ROW D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2
 • 01.05

  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG970

 • 07.50

  เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne นำท่านชมอนุสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล

  ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองโกลเดอ ปิยง Col Du Pillon นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 Glacier 3000 นำท่านเดินข้าม The Peak Walk by Tissot 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Berne นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน นำท่าน ชมกรุงเบิร์น 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบีลหรือเบียนน์  Biel / Bienne

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เพื่อนั่งรถไฟขึ้นเขา Rochers de Naye ยอดเขามีความสูง 2,042 เมตร อิสระให้ท่านชื่นชมและถ่ายรูปกับความงดงามของเทือกเขาแอลป์ตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมองเทรอซ์

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน

 • บ่าย

  นำท่านชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน นำท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne
  นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โลซานน์
   ซิส ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย Thai Pavilion ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเครียนส์ Kriens เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟที่ได้ชื่อว่าเป็น รถไฟฟันเฟืองไต่เขาที่ชันที่สุดในโลก World Steepest Cog Wheel Railway ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์แทน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) จนถึงสถานีปลายทาง Pilatus Kulm บนยอดเขาพิลาทุส 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา Pilatus Kulm

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส ด้วยกระเช้าไฟฟ้าจนถึงสถานี Kriens จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุก Zug นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง อิสระให้ท่านเลือกชมและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค Zurich เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองบาเซิล Basel อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอายุกว่า 2,000 ปีแห่งนี้ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่นครซูริค นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปทะเลสาบซูริค 

  **เพื่อความสะดวกในการเดินชมถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

 • 13.30

  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG971

วันที่ 8
 • 05.30

  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 30 ต.ค.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,900 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
 • กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชำระค่าธรรมเนียมในการทำตั๋วอยู่ต่อที่สนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในวันนั้นๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกับวันที่เดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมในราคาทัวร์
 • กรณีท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพำนักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพำนักนานกว่าในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้องดำเนินการยื่นวีซ่าที่ประเทศนั้นๆ แทน โดยท่านจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนั้นๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ