ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Premium Tour เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Premium Tour เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน
92,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

ชมปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) - ชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน - ชมบริเวณพระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) - ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER SCULPTURE PARK) - ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (VIKING SHIP MUSEUM) - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม 
ชม น้ำตก KJOSFOSS - ล่องเรือในซองน์ฟยอร์ด (Sogne Fjord)  - ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) - ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) - ชม อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) - ชมกรุงสต็อคโฮล์ม เข้าพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (WASA SHIP MUSEUM) - ชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) 

PAK-077-277

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
 • 00.50

  ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

 • 06.35

  ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค
  นำท่าน เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle)

  นำท่าน ชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน ดินแดนแห่งสมญานามนครแห่งเทพนิยายและเข้าชมบริเวณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ค ชมบริเวณพระราชวังคริสเตียนบอร์ก (CHRISTIANBORG PALACE) ชมน้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ชมรูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ DFDS 

  และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี เรือสำราญลำนี้จะล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน OSLO FJORD ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30

  เรือเข้าเทียบท่า กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ นำท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER SCULPTURE PARK) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารชั้นเดียว ที่จัดแสดงเรือไวกิ้งไว้ 3 ลำ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล (GEILO)อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟไมร์ดาล (MYRDAL) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุด นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม ชม น้ำตก KJOSFOSS ซึ่งน้ำที่ไหลได้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในซองน์ฟยอร์ด (Sogne Fjord) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • -

  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮงชิงกิ โดยสายการบิน........... เที่ยวบินที่ .............

 • -

  ถึงสนามบิน กรุงเฮลชิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ชม อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) 

 • บ่าย

  ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ นำท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด 

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ชมกรุงสต็อคโฮล์ม นครหลวงที่งดงามที่สุดของประเทศสวีเดน ชม เข้าพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (WASA SHIP MUSEUM) 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  ชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 13.30

  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945

วันที่ 9
 • 06.05

  เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 3. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่าวีซ่า (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
 1. ค่าทิป

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 1. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ