ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์ญี่ปุ่น Kawazu Sakura โตเกียว ฟูจิ คาวาสึ ซากุระ 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Kawazu Sakura โตเกียว ฟูจิ คาวาสึ ซากุระ 6 วัน 4 คืน
26,888฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
NOKSCOOT
สายการบิน

เที่ยวเมืองคาวาสึจ.ชิซุโอะกะ เมืองเล็กๆติดทะเลคาบสมุทรอิซุ มีชื่อเสียงในเรื่องดอกซากุระที่บานเร็วที่สุดในแถบคันโต

ย้อนยุคไปในสมัยเอโดะ เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

มิชิมะสกายวอล์ค ชมวิวอันงดงามที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากบนสะพานแขวนขนาดยักษ์

เที่ยวลานสกี Fujiten Snow Resort อยู่บริเวณตีนเขาภูเขาไฟฟูจิ หรือเที่ยวหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก

PAK-037-197

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า

วันที่ 2
 • 02.20

  นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW106

 • 10.25

  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ

 • เที่ยง

  บริการเบนโตะบนรถ นำท่านเดินทางสู่จังหวัดอิบาระกิ นำท่านไปสักการะพระพุทธรูปปางยืนที่ใหญ่ติดอันดับโลก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ Kawagoe's Warehouse District จ.ไซตามะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักนาริตะ อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่ ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาใจกลางโตเกียว สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ที่พักย่านโยโกฮาม่า นำท่านถ่ายรูปจุดชมวิว บริเวณริมอ่าวโยโกฮาม่า เดินทางสู่ไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทำเลดี ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้แหล่งช้อปห้างสรรพสินค้า สวนสนุก ท่านสามารถเดินเที่ยวหรือนั่งรถไฟชมวิวยามค่ำคืนได้

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ คาวาสึ (Kawazu) เมืองอิซุ (Izu) จังหวัดชิซุโอกะ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ 

  หมายเหตุ: หากหิมะละลายแล้วหรือลานสกีปิดแล้ว นำท่านเดินทางสู่โอชิโนะฮักได หรือเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 

  จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 6
 • เช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ ใกล้ๆกันจะมีห้างอิออนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

 • 13.55

  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที่ XW101

 • 19.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้

 • ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

 • ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

 • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง(ไม่นับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจำนวน 4ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 16. 16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
  17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 17. 18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ