ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days 6 Nights

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days 6 Nights
106,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Singapore Airlines
สายการบิน
 • ไคร้สท์เชิร์ช
 • ทะเลสาบเทคาโป
 • ควีนส์ทาวน์
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
 • วานาก้า
 • ฟ๊อกกลาเซียร์ 
 • รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ 
 • ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
PAK-004-097

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 09.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

 • 12.15

  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 975

   
 • 15.40

  เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่สนามบินประเทศสิงคโปร์

   
 • 19.50

  ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันที่ 2
 • 08:00

  เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ

  เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป

  ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

  ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD

  นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ

  ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบ

   

 • ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN  HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า

  ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวน

  ผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิด

  นิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อสู่

  เมืองควีนส์ทาวน์ชมเมืองควีนส์ทาวน์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารไทย

  หลังจากนั้นหากมีเวลา นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้

  นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL  หรือ

  เทียบเท่า

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์

  เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์

  ท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE

  และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

   

 • เที่ยง

  นำท่านล่องเรือสำราญ  MILFORD MONARCH CRUISE

  ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ

  จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL   หรือเทียบเท่า

   

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง

  แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบ

  จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิ่น )

  นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปาร์ก

   
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม แบบตะวันตก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก

  อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN)

  ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ 

   

   
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารจีน

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH CROWNE PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า

   
วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

  นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 

  นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

  การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม

  จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CHRISTCHRUCH CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

   

   
วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

   

 • 10.50

  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 298

   
 • 17.40
 • 18.30
 • 20.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น      

เงื่อนไขการคุ้มครอง

 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   
 • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
 • ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
 • ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทาง
 • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 1. ค่าน้ำมันจากสายการบิน  ณ วันที  15 ตุลาคม 2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 2. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
 3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่า สายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
 10. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือมีการประทับตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง

3.2  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

3.2 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ