ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 D/5N

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 D/5N
98,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Singapore Airlines
สายการบิน

ไคร้สท์เชิร์ช

ทะเลสาบเทคาโป

ควีนส์ทาวน์

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค

ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์

วานาก้า

ฟ๊อกกลาเซียร์ 

รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์

PAK-004-095

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 09.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

 • 12.15

  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 975

 • 15.40

  เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่สนามบินประเทศสิงคโปร์

 • 19.45

  ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันที่ 2
 • 09.30

  เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์

  เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป

  ชมอนุสาวรีย์สุนัข ต้อนแกะ

  และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD

  นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ 

  ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขา เม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก

   
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN  HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ชมเมืองควีนส์ทาวน์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว

  นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมวิวอันสวยงาม

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมCOPTHORNE LAKEFRON QUEENSTWON/ HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว

  เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์

  ท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE

  แวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

 • เที่ยง

  นำท่านล่องเรือสำราญ  MILFORD MONARCH CRUISE

  ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ

  จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON / HOLIDAY INN HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูงผ่านไร่องุ่น

  เข้าสู่ เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบ

  จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิ่น )

  นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปาร์ก

   
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม แบบตะวันตก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยกชาวเมารี

  เชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว

  อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN )  

  ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

 • 10.50

  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 298

 • 17.40

  เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

 • 18.35

  ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

 • 20.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น     

เงื่อนไขการคุ้มครอง

 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   
 • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
 • ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
 • ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทางเ
 • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 1. ค่าน้ำมันจากสายการบิน  ณ วันที  15 มกราคม 2562 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 2. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
 3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
 10. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากตั๋วที่ใช้เป็นตั๋วกรุ๊ป ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือมีการประทับตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง

3.2  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

3.2 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ