ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์ 4 วัน 3 คืน
11,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Bangkok Airways
สายการบิน
 • เมืองดานัง 
 • ประเทศเวียดนาม 
 • เมืองเว้ 
 • พระราชวังเว้ 
 • นั่งรถซิโคล่ 
 • ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
 •  วัดเจดีย์เทียนมู่ 
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า 
 • บานาฮิลส์ 
 • สะพานมือยักษ์ Golden Bridge 
 • สวนดอกไม้แห่งความรัก 
 • โรงเก็บไวน์
 • สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 
 • ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน 
 • เมืองฮอยอัน 
 • เมืองโบราณฮอยอัน 
 • ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง 
 • สะพานญี่ปุ่น 
 • บ้านโบราณ 
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อ
PAK-061-067

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 08.00

  พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว F เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การตอนรับและอำนวยความสะดวก

   
 • 10.55

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ PG947

 • 12.45
 • เที่ยง
 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารค่ำนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม

  พักที่ CENTURY HOTEL / HUONG GIANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   นำท่านสู่ วัดเจดีย์เทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า

  จากนั้นนพท่านเดินทางสู่เขาบานาฮิลส์ ระหว่างทางนำท่านชมสินค้าพื้นเมือง OTOP จากวัสดุเยื่อไผ่ และไข่มุก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลส์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก

  นำท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์

  นำท่านชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์

  หลังจากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลส์ พิเศษ...เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

  พักที่     MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ

   

   
 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ

  เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือ

  นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส

  นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง

  นำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านขายของฝาก

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด และเมนูกุ้งมังกร

  พักที่ MERRY HOTEL / GRAND JEEP HOTEL / ADINA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

  นำท่านชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่

  นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม

  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินดานัง

 • 13.35

  นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG 948

   

 • 15.25

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                  
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                 
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง        
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับราคา 3,900 บาท/ท่าน

 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทห้องพักบนบาน่าฮิลส์ ในกรณีห้องพักเต็ม

พักเดี่ยวเฉพาะบานาฮิลส์ห้องละ 3,000 บาท

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

 

หมายเหตุ : เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ