ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เล่นสกีหิมะ 5 วัน 2 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เล่นสกีหิมะ 5 วัน 2 คืน
9,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
SHANDONG AIRLINES
สายการบิน
 • เล่นสกี ณ ลานสกีหิมะในร่มใหม่ล่าสุด!! SUNAC Snow Park
 • นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะเจียวจื่อ
 • ตระการตาแผ่นดินสีแดงตงชวน
 • เช็คอิน อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กดัง
 • เสริมบารมี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ภูเขาซีซาน
 • ชอปปิง ถนนจินปี้ลู่ แช๊ะภาพคู่ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก
PAK-063-036

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.55

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินซานตง
  SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2
 • 03.05

  ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน SC 8886

 • 05.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองคุนหมิง 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ตงชวน  หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่า แผ่นดินสีแดง แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง ถือเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของดินสีแดงในโลก 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขาหิมะเจียวจื่อพร้อมชมวิวทิวทัศน์ ในช่วงหน้าหนาว ระหว่างทางเดินจะได้พบกับพืชประจำถิ่น 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง ระหว่างทางนำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอว์เบอร์รี่

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม นำท่านชม เขาซีซาน เขาซีซานแห่งนี้ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองนครคุนหมิง   เบื้องล่าง และทะเลสาบเตียนฉืออันกว้างใหญ่สุดสายตา 

  บนเขาซีซาน มีจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 จุด ที่หากใครมาแล้ว ไม่ได้สักการะขอพรถือว่ามาไม่ถึง ได้แก่
  - จุดที่หนึ่ง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
  - จุดที่สอง ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และ รูปปั้นงูพันเต่า
  - จุดที่สาม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญญู
  - จุดที่สี่ ศาลเจ้าแม่กวนอิมส่งลูก
  - จุดที่ห้า ซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน
  จากนั้นไปไหว้ศาลเจ้ากุยซิน ข้าง ๆ เป็นเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่อง การเรียน การสอบจะดี เหมือนในสมัยก่อนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park  ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ นำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก 
  ในช่วงค่ำ เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด และบริเวณนั้นเอง เป็นย่านถนนการค้าที่เก่าแก่และคึกคักที่สุดของนครคุนหมิง ย่านถนนคนเดินจินปี้ลู่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 5
 • 00.55

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง SHANDONG AIRLINES (SC) เที่ยวบินที่ SC8885

 • 02.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ สายการบิน Shandong Airlines (SC) เป็นตั๋วหมู่คณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
 • ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 -3ท่าน) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ - ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )

** ในกรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน**

 • ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ ท่านละ 2,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,000 บาท
 • (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันทำการก่อนวันยื่นจริง ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท / ท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระเต็มจำนวน) ส่วนที่เหลือพร้อมค่าวีซ่าชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง
 3. กรณียกเลิก หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังชำระค่ามัดจำหรือชำระเต็มจำนวนแล้ว การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องส่งเอกสารดำเนินการวีซ่าของ ผู้เดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ