ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส นอร์มังดี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส นอร์มังดี 7 วัน 4 คืน
45,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน
 • เมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี
 • มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen)
 • เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE ) เมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว คาสิโน ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman beaches"
 • ชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตก ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
 • เมืองตูร์ (TOURS ) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loire)
 • ชมปราสาทชองบอร์ด (Château de Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่
 • อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส   พัก 2 คืน ในกรุงปารีส
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE )  ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
 • ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ( GALLERIES LAFAYETTE )
 • ช้อปปิ้งอย่างจุใจ แหล่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE 
PAK-063-030

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 17.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 373**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

วันที่ 2
 • 00.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***

 • 03.20

  ออกเดินทางสู่ปารีส โดยเที่ยวบินที่ EK 71 

 • 08.00

  ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) นำท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (ROUEN) นำท่านชมมหาวิหารรูอ็อง หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองรูอ็อง  ผ่านชม โบสถ์แซงต์อูน โบสถ์แซ็งมากลู หอนาฬิกาขนาดใหญ่ 

  ) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและ  เลือกซื้อของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  นำท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE ) จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า  แบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล  

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล นำท่านชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ชองบอร์ด นำท่านชมความงาม ( บริเวณด้านนอก ) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ด (Château de Chambord)

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS)

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ดินรถเมล์ หรือ รถTAXI

  ( อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย )

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE  )  ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด เดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย นำท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

  อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  

  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

 • 21.35

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK76 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **              

วันที่ 7
 • 07.20

  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 09.30

  ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

 • 18.40

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ .
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่านชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • น้ำดื่มบริการบนรถ
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 10 ยูโร
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป 7 วัน  21 ยูโร /ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

 1. กรณียกเลิก

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ได้ตามความเป็นจริง

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

6.ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

7.หลังการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า

8.กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

9.กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ