ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์โปรตุเกส โปรตุเกส – สเปน 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โปรตุเกส โปรตุเกส – สเปน 9 วัน 6 คืน
48,888฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน

ปอร์โต - โคอิมบรา - เคปเดอรอก้า - ลิสบอน - ซินทร้า - บาดาจอซ - บาดาจอซ - โทเลโด - มาดริด  - ซาราโกซ่า - บาเซโลน่า

PAK-077-016

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 23.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ แถว 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปอร์โต
 • 03.30

  ออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377/EK197   

 • 13.10

  (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองปอร์โต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยและคุ้มค่าแก่การมาเมืองท่าโปรตุเกสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเก่าแก่ตั้งแต่โรมัน เมืองปอร์โต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1996 กลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีพื้นที่ริมน้ำอันมีเสน่ห์...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว …..

  นำท่าน ชมย่านเขตท่าเรือเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบัน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมย่านจัตุรัสใจกลางเมือง และที่ว่าการเมืองโบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง ปราสาท และอาคารบ้านเรือน นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองพอร์โต (Porto Cathedral) สร้างในศตวรรษที่ 12 ซึ่งล้อมรอบด้วยชุมชนที่เก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำ นำท่าน สัมผัสบรรยากาศการเดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณแม่น้ำดูโร่ (Douro)

  ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชั้นที่มีชื่อเสียง สร้างและออกแบบโดย กุสตาฟ ไอ  เฟล ก่อนที่จะสร้างหอไอเฟลขึ้นในกรุงปารีส

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 3 ปอร์โต - โคอิมบรา - เคปเดอรอก้า - ลิสบอน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคอิมบรา (Coimbra) (128 กม.) เชื่อกันว่าเป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมัน เพราะอยู่ในระยะสูงยากต่อการโจมตีของศัตรู  นำท่าน ชมเมืองโคอิมบรา ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง ศาลาว่าการ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์สไตล์บาร็อค หอนาฬิกา หอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดของโปรตุเกส 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  ระหว่างทาง เพื่อเดินทางสู่ เคปเดอรอก้า ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย  ก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน (LISBON) (203  กม.)เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส
  นำท่าน ชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพและเป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา ที่ได้เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก ….
  นำท่าน ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม (BELEM TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 4 ลิสบอน - ซินทร้า - บาดาจอซ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินตร้า (SINTRA) (30 กม.) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ...นำท่าน  ชม (ภายนอก) พีน่า พาเลซ (Pena National Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้าโดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็น หนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมาตั้งแต่คริสต์ ศตวรรษที่ 14

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ) (247  กม.) เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

   

วันที่ 5 บาดาจอซ - โทเลโด - มาดริด
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) (363 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *.*.*. เมนูขาวผัดสเปน *.*.*.

 • บ่าย

  นำท่านชมเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่ง ประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็นเมืองมรดกโลก
  จากนั้น นำท่านชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปนเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค          
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน มหานครอันทันสมัยล้ำยุคที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2
  จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่ามายอร์ (PLAZA MAYOR) จัตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าแก่ ย่านถนนคนเดินที่รายล้อมด้วยร้านค้ามากมาย ....อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ ....
  นำท่าน ชมสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมาดริด ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่สัญลักษณ์ของกรุงมาดริด บริเวณใกล้ๆ กันเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล โซล (PUERTA DEL SOL) หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่างผ่านชมอนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด

 • ค่ำ

  *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
  นำท่าน ชมระบำฟลามิงโก้อันลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน

   

วันที่ 6 มาดริด
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชมภายนอกพระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์

 • เที่ยง

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึ่งเป็นเมืองหลักของแคว้นและของ (อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน

 • ค่ำ

  *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

   

วันที่ 7 มาดริด - ซาราโกซ่า - บาเซโลน่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE PILLAR) หรือที่รู้จักในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระ ศาสนจักรกล่าวไว้ว่า นักบุญยากอบองค์ใหญ่อัครสาวก

 • เที่ยง

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซโลน่า (BARCELONA) (312 กม.) ประเทศสเปน เมืองใหญ่อันดับสองของสเปน และเป็น เมืองสำคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนี้เป็นที่รู้จักเพราะสถาปนิกสมัยใหม่อย่างอันโตนี่ เกาดี้ รวมถึงศิลปินระดับโลกคนอื่นๆ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

วันที่ 8 บาเซโลน่า - ดูไบ - ประเทศไทย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
  นำท่าน ชมเมืองบาเซโลน่า ซึ่งตั้งอยู่บนหาดโคสตาบราวา ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA) มีชื่อเต็มๆ ว่า Temple Expiatori de la Sagrada Família
  นำท่านเดินทางสู่ เอาเลตท์ (La Roca Village) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมี SHOP  ….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบาเซโลน่า เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย

 • 22.05

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK188 /EK372

วันที่ 9 ดูไบ - กรุงเทพ ฯ
 • 18.40

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 1. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่าน

ละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าอาหารที่ไม่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 8. ค่าทิปท่านละ - ยูโร

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ