ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์ศรีลังกา SRILANKA 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ศรีลังกา SRILANKA 4 วัน 3 คืน
22,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Lion Air
สายการบิน

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว  - แคมป์ช้างพิมนาวาลา - วัดกัลยณีราชมหาวิหาร - วัดถ้ำดัมบุลล ชม "รำบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน"
ช้อปปิ้งที่ ODEL FASHION STORE ชมมัสยิดแดง

PAK-083-183

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก)-พินนาวาลาแคมป์ช้างพินนาวาลา-แคนดี้
 • 05.30

  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ๖และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน  Thai Lion Air

 • 07.30

  ออกเดินทางสู่ สนามบินบันดารานัยเก-โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา Thai Lion Air เที่ยวบินที่ 230 

 • 09.30

  ถึง สนามบินดารานัยเก-โคลัมโบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ และศุลกากร ตัวแทนของบริษัท ชูป้ายต้อนรับบริเวณสนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง พินนาวาลา

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม แคมป์ช้างพินนาวาลา (Pinnawala Elephant  Orphanage) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังไปยัง เมืองแคนดี้ (KANDY) เมืองแคนดี้ ในภาษาสิงหลเรียกว่า เสนกาทาลกะ มหานุวาระ แต่เดิมไทยเรียกว่า ศิริวัฒนบรี หรือ สิงห์ขัณฑ์นคร 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

วันที่ 2 แคนดี้-วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว-ดัมบุลลา-วัดถ้ำดัมบุลลา-แคนดี้-ระบำพื้นเมืองชาวแคนเดี้ยน
 • 05.30

  นำท่านเข้าสักการะ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth Relic) ทุกท่านกรุณาแต่งชุดสีขาวทั้งชุดเท่านั้น  วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ ดัมบุลลา) นำท่านชม “วัดถ้ำดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple)

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคนดี้ ชม สวนสมุนไพร ที่ได้รวบรวมปลูกไว้มากมาย อาทิ ต้นอบเชย ต้นกระวาน ต้นกานพลู ต้นจันทน์ ต้นโกโก้ ต้นวานิลลา ต้นชา กาแฟ ตะไคร้ เป็นต้น นำท่านชมการแสดง “ระบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน” หรือ Kandyan dance โชว์ ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการแสดงพื้นเมืองของเมืองแคนดี้ ที่มีชื่อเสียง ในประเทศศรีลังกา

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

วันที่ 3 โคลัมโบ-วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร-วัดคงคาราม-มัสยิดแดง-ซิตี้ทัวร์-ช้อปปิ้ง-เนกอมโบ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “กรุงโคลัมโบ” (Colombo) จากนั้นนำท่านชม “วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร” (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์  

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม“วัดคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อันเป็นที่สังฆกรรม ชม มัสยิดแดง (Jami UL-Alfar Mosque) มัสยิดแดงนี้มีความสูง 6 ชั้น  สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1909 ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า Pettha ในกรุงโคลอมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา นำท่านซิตี้ทัวร์ชมเมืองโคลัมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ Independence  Memorial  Hall สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ. 2491 นำท่าน ช้อปปิ้งที่ โอเดล Odel Fashion Store ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของมืองโคลอม โบ    มีการเปรียบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ รวมทั้งอาหารที่นำเข้าจากต่างประทศและ ช็อปปิ้งที่ร้าน Laksala ซึ่งเป็นร้านสินค้าท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนกอมโบ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 4 เนกอมโบ- สนามบินบันดารานัยเก -กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • 07.30

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดารานัยเก เพื่อเช็คอิน ไฟล์ท SL231 กลับสู่กรุงเทพฯ

 • 10.30

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 231

 • 16.00

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (ECONOMY CLASS เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน LION AIR (SL) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ, บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
 • ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ USD20 ต่อท่าน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 400 บาท ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ วีซ่าศรีลังกา 1,500 บาทต่อท่านสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

(เรียกชำระพร้อมเงินค่ามัดจำ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 1 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้สูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 ชิ้น)
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • มาตรฐานที่พักตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา ระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมทัวร์แนะนำ