ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์อิตาลี Grand Italy 9วัน 6คืน

ทัวร์อิตาลี Grand Italy 9วัน 6คืน
52,999฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน

มิลาน - เวนิส - ล่องเรือเกาะเวนิส - เวโรน่า - ฟลอเรนซ์ - หอเอนปิซ่า - SHOPING OUT LET - เนเปิล - เกาะคาปรี - ปอมเปอี - โรม
โคลอสเซียม - วาติกัน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

PAK-077-159

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน
 • 17.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO)  ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK373/EK101

วันที่ 2 มิลาน - เวโรนา - เวนิส
 • 07.45

  ถึง สนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น นำท่านเดินทางสู่ บริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ อินเตอร์มิลาน ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่มิลาโน จากนั้นนำท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทสฟอร์เซสโก้ เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลฟอร์ซา อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386  นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ของแคว้นและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี
  ชม (ภายนอก) บ้านโรมิโอ&จูเลียต บ้านปูนสีขาวที่มีจุดเด่นคือ ระเบียง สถานที่ๆ โรมิโอและจูเลียตได้พบรักกัน จุดนี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายมายังเมืองเวโรน่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 เวนิส - เกาะเวนิส - เวนิส - ฟลอเรนซ์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้  เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย  นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือตรอนเชโต้ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มี ความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ….นำท่าน เดินชมเขตเมืองเก่า ชมจัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ ออเร เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์… ชมโบสถ์ซันตาโคเช่ โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อกองโลก ไมเคิลแอง เจลโล และกาลิเลโอ และศิลปินชื่อดังของเมือง  ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอยางมาก 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เซียน่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า แคว้นทัสคานีเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 นำท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดารสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละขั้นมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตร ได้ลงมือสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศอิตาลี
  นำท่าน ชมจัตุรัสเปียซ่า เดลคิมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปร่างทรงรูปพักลาดเอียงแบบขั้นบันได

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 เซียน่า - ทิโวลี - OUTLET - เนเปิล
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิโวลี อิสระชมเนินเขา TIBURTINE ท่านสามารถสัมผัสความสดชื่นกับดินแดนสุดแสนโรแมนติกและเก็บภาพตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  แล้วนำท่านเดินทางสู่  LA REGGIA DESIGNER OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิล ซึ่งในสมัยก่อนเคยเป็นราชอาณาจักรที่มีเจ้าครองนคร และประเทศต่างๆก็มีทูตมาประจำที่นี่เช่นประเทศอังกฤษ

วันที่ 6 เนเปิล - เกาะคาปรี - ถ้ำบูลกร๊อตโต้ - เนเปิล
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย สู่เกาะคาปรี เกาะสวรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยว เคยเป็นที่ประทับตากอากาศของจักรพรรดิ์แห่งอาณาจักรโรมัน ชมทิวทัศน์อันสวยงามของ เกาะคาปรี ท่ามกลางท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม เมืองเล็กๆ โบสถ์และตึกอาคารที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการน่าพักผ่อน นำท่าน ล่องเรือเพื่อเข้าชมถ้ำบูลกร๊อตโต้ ค้นพบในปี ค.ศ.1826 สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ ..ซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย กลับสู่ฝั่ง แล้วเดินทางสู่ เมืองเนเปิลที่มีประวัติอันยาวนาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนีย ...เมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800.-ปี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7 เนเปิล - ปอมเปอี - โรม
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี นครเมืองโบราณที่ถูกฝังบางส่วนใกล้กลับเนเปิ้ล ซึ่งครั้งนึ่งเคยในปี ค.ศ.79 ภูเขาไฟวิซูเวียสถล่มพ่นทับลาวาถามทั้งเมือง ....นำท่านชมย่านเมืองเก่า

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ เดินทางถึง กรุงโรม

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 8 โรม - ชมเมือง - ดูไบ - ประเทศไทย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่าน เข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ ในกรุงวาติกันนครรัฐ อิสระศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่าน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมน้ำพุเทรวี่จุดกำเนิดของเสียงเพลง  ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ชมย่านบันไดสเปนแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 20.50

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK096/EK372

วันที่ 9 ประเทศไทย
 • 18.40

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าทิปรถ, local guide, tour leader, โรงแรม 70.- ยูโร / ท่าน
 1. หมายเหตุ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20.- วันก่อนการเดินทาง
 5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
  และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….

โปรแกรมทัวร์แนะนำ