ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์ในประเทศ เบิ่งอีสาน..แซ่บนัว หนองคาย-เวียงจันทน์-อุดรธานี 4วัน2คืน

ทัวร์ในประเทศ เบิ่งอีสาน..แซ่บนัว หนองคาย-เวียงจันทน์-อุดรธานี 4วัน2คืน
8,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • สะพานมิตรภาพ
 • พระธาตุหลวงเวียงจันทน์
 • ประตูชัย
 • หลวงพ่อพระใส
 • ตลาดท่าเสด็จ
 • วัดป่าภูก้อน
 • พระพุทธไสยาสน์
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน
 • วัดโพธิสมภรณ์
PAK-178-136

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-หนองคาย
 • 20.00

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

 • 20.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

วันที่ 2 หนองคาย-นครเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีสะเกษ – วัดศรีเมือง -ดิวตี้ฟรี
 • 06.00

  รุ่งอรุณที่ จังหวัดหนองคาย ให้ท่านล้างหน้าล้างตาและ บริการอาหารเช้า

 • 07.30

  นำท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทยลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ สู่ สปป.ลาว เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศของลาว นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์

 • 10.00

  นำท่านเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์  เข้ากราบสักการะ พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร

 • 14.30

  นำท่านเลือกซื้อสินค้าทีมีชื่อเสียงของลาว อาทิ ผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ที่ร้านหัตถกรรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายนานาชนิดที่ดิวตี้ฟรีก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

 • 16.00

  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ เดินทางกลับสู่ฝั่ง หนองคาย

 • 17.00

  นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ จากนั้นกลับเข้าที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 3 หนองคาย-หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ-วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยานส์หินอ่อนขาว-บ้านนาข่า-อุดรธานี
 • 07.00

  รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า

 • 08.30

  อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชมสถานทีท่องเที่ยวใน จ.หนองคาย เข้าสู่ วัดโพธิ์ชัย นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

 • 09.30

  นำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ริมแม่น้ำโขง ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย และสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

 • 10.30

  นำท่านเดินทางสู่ อุดรธานี

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านเดินทางสู่ อ.นายูง นำท่านเข้าชม วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่สำคัญทางภาคอีสาน พระวิหารที่สวยสดงดงาม ติดตาตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตร แกะสลักด้วยหินอ่อนขาว

 • 15.30

  นำท่านเดินทางสู่ จ.อุดรธานี นำท่านแวะเที่ยวชม บ้านนาข่า แหล่งหัตถกรรมที่ที่ชื่อของอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีจากแหล่งผลิต ที่มีมากมายให้ท่านเลือก

 • 17.30

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ

 • 20.00

  พักผ่อนยามค่ำคืน ในราตรีอันแสนสุข

วันที่ 4 อุดรธานี-ศาลเจ้าปู่ย่า-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานี-วัดโพธิ์สมภรณ์-โคราช-กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านเที่ยวชมสถานทีท่องเที่ยวใน จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้นด้วย สักการะ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขอพรเกี่ยวกับการงานให้เจริญรุ่งเรือง

 • 09.00

  นำท่าน ไหว้ ศาลเจ้าปู่-ย่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยู่ริมหนองบัว แล้วนำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่ร่มรื่นด้วยการตกแต่งแบบจีน บ่อปลาคราฟจักรพรรดิขนาดใหญ่

 • 11.00

  นำท่านสู่ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงที่สำคัญ นำท่านชม พระพุทธรูปทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุกว่า 600 ปี และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในวัด

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านอำลาจังหวัดอุดรธานี เดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ

 • 19.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

 • 23.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ