ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
39,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Turkmenistan Airlines
สายการบิน
 • เข้าชมโบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมทเทคี วิหารจวารี
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมนาริกาลา
 • ชมอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย สะพานแห่งสันติภาพ
 • เข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี
 • ชม ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี
 • ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส
 • ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค
 • เข้าชมสวนบอร์โจมี
PAK-063-076

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสตันบูล (ตุรกี)
 • 18.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 • 21.45

  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 

วันที่ 2 อิสตันบูล • ทบิลิซิ (จอร์เจีย) • โบสถ์ตรีนิตี้ • เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมนาริกาลา • โบสถ์เมทเทคี • โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน • วิหารซีโอนี • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • สะพานแห่งสันติภาพ
 • 04.10

  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

 • 06.15

  ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เที่ยวบินที่ TK 378

 • 09.35

  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (TBS) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย
  นำท่าน เข้าชมโบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปยัง ป้อมนาริกาลา (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน เข้าชมโบสถ์เมทเทคี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (SULPHUR BATHS) นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด็อกซ์ที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ นำท่านเดินทางสู่ อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ นำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ (BRIDGE OF PEACE) สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

วันที่ 3 ทบิลิซิ • มิสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • SAMTAVRO MONASTERY • FLEA MARKET • ทบิลิซิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (MTSKHETA) เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย นำท่าน เข้าชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ จากนั้น เข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน เข้าชมวิหาร SAMTAVRO MONASTERY ตั้งอยู่ในเมืองมิสเคด้า จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง FLEA MARKET ตลาดนัดที่หากท่านเป็นคนรักของสะสมหายากในยุคเก่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอน 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 ทบิลิซิ • ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส • โบสถ์เกอร์เกตี้ • คาซเบกี้ • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย • กูดาอูรี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ ARAGVI ผ่าน JVARI PASS ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่   ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการเก่าแก่ จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI) เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1700 เมตร 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชิมไวน์ท้องถิ่น นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (MEMORIAL OF FRIENDSHIP) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 กูดาอูรี • กอรี • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • ป้อมปราการกอรี • บอร์โจมี • สวนบอร์โจมี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ จากนั้นนำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค (UPLISTSIKHE CAVE) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการกอรี (GORI FORTRESS) ป้อมปราการยุคกลางในจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย นำท่าน เข้าชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 บอร์โจมี • ทบิลิซี • สนามบินทบิลิซิ • อิสตันบูล
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TABILISI)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เพื่อทำการเช็คอิน

 • 17.25

  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383

 • 19.00

  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

 • 20.15

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่ 7 กรุงเทพฯ
 • 09.50

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-TBS/TBS-BKK) Turkish Airline (TK)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

เงื่อนไขอื่นๆ :

 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ