ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์อียีปต์ PRO EGYPT EXPLORER DESERT 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียีปต์ PRO EGYPT EXPLORER DESERT 6 วัน 3 คืน
29,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Kuwait Airways
สายการบิน

กรุงไคโร เมืองกีซ่า มหาปิรามิด พีระมิดคีออพส์ พีระมิดเคเฟรน พีระมิดมิเซรินุส มหาสฟิงซ์- เมืองอเล็กซานเดรีย - เมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า

PAK-009-062

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ - คูเวต
 • 20.30

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบินKUWAIT AIRWAYS

 • 23.50

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร – เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์
 • 04.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวต**เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง**

 • 09.30

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS

 • 11.50

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
  กรุงไคโร โดยระหว่างการก่อนสร้างเมืองได้มีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการทำลายล้าง 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก
  นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง
  1.พีระมิดคีออพส์ หรือ พีระมิดคูฟู สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาศพ เพื่อรอการกลับมาคืนชีพตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น
  2.พีระมิดเคเฟรน สร้างโดยฟาโรห์คาเฟรซึ่งเป็นพระโอรสของฟาโรห์คูฟู เป็นพีระมิดหนึ่งในสามพีระมิดแห่งกีซา ซึ่งตั้งอย่ตรงกลางถัดจากพีระมิดคูฟู
  3.พีระมิดมิเซรินุส หรือ พีระมิดเมนคูเร สร้างโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของฟาโรห์เคเฟรน เพื่อใช้เป็นที่เก็บพระศพของราชินี 3 องค์ในสมัยของฟาโรห์เมนคูเร
  จากนั้นนำท่านชม “มหาสฟิงซ์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติเพียงก้อนเดียว

 • เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 เมืองอเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล – เสาปอมเปย์ - บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  มุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองท่าสำคัญของอียิปต์ตั้งแต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศในปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐาน และได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมาก
  นำเข้าชมและถ่ายรูป เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีต มีทั้งหมดสามชั้น ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับการลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 ใช้เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นสถานที่รวมญาติและเพื่อรำลึกถึงผู้ตาย 

 • เย็น

  บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่ง แม่น้ำ พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร

วันที่ 4 เมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่าง
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส สถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ที่มีฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยมและงดงามมาก
  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า ทางตอนใต้ของกรุงไคโร บริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเดิมในสมัยอียิปต์โบราณ โดยมีสิ่งสำคัญคือ พีระมิดแห่งแรกของโลกนั่นเอง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านชม พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา เป็นพีระมิดที่อายุเก่าแก่มาก เป็นพีระมิด 4 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ ในราชวงศ์ที่ 3 ราว 2600 ปีก่อนศริสต รอบๆ องค์พีรามิดยังประกอบไปด้วยวิหาร
  พาท่านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกชื่อตามวัตถุดิบของการดาษนั่นคือต้นปารีรุส หรือต้นกก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอียิปต์ในสมัยนั้นคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้แทนการบันทึกผ่านหิน
  นำท่านชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งมีกระบวนการการผลิตตามต้นตำหรับ สมัยพระนางคลีโอพัตรา ว่ากันว่ากลิ่นน้ำหอมของพระนางคลีโอพัตรานั้น ทำให้บุรุษที่แข็งแกร่งอย่างจูเลียส ซีซาร์ยังต้องสยบ 

 • เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซิทาเดล - ตลาดข่าน เอล คารีรี่ - คูเวต
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ พิพิธภัณฑ์ไคโร เป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญของประเทศอียิปต์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งสะสมและโบราณวัตถุอียิปต์โบราณ กว่า 120,000 ชิ้น  ชมโลงศพทองคำแท้หนัก 110 กก. พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และสมบัติส่วนตพระองค์อีกมากมาย
  นำท่านชม  ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล ป้อมปราการ สมัยอิสลามรุ่งเรืองในอียิปต์ โดยใช้หินจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างกำแพงเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี ภายในสุเหร่า ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลามอย่างสวยงาม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  จากนั้นพาท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สุดในไคโรที่ ตลาดข่าน เอล คารีรี่ ซึ่งตลาดแห่งนี้นับเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่มาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้างและบูรณะในสมัยสุลต่าน Al-Ghuriต่อเนื่องกับตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ ถนนสายเก่าแก่ของไคโรซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของโลกอิสลาม

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำเช็คอิน

 • 17.15

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS

 • 21.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวต**เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง **

 • 23.25

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS

วันที่ 6 กรุงเทพฯ
 • 10.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง)และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 46 กิโลกรัม ใบละไม่เกิน 23กิโลกรัม  และกระเป๋า ถือขึ้นเครื่อง 1 ใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกร

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 60 USD/ท่าน/ทริป

   ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ