ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์จอร์เจีย Georgia สัมผัสดินเเดนเเห่งเทือกเขาคอเคซัส..เเละร่องรอยอารยธรรมกว่าพันปี... 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์เจีย Georgia สัมผัสดินเเดนเเห่งเทือกเขาคอเคซัส..เเละร่องรอยอารยธรรมกว่าพันปี... 6 วัน 3 คืน
33,990฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน

ทบิลีซี วิหารโฮลี่ทรินิตี้  เมืองเก่าทบิลิซี  คาซเบกี้  อุพลิซิเค  กอรี พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน  มิทสเคต้า วิหารสเวติสเคอเวรี

PAK-091-049

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 18.30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 • 21.45

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2 อิสตันบูล – ทบิลีซี – วิหารโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองเก่าทบิลิซี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า – รูปปั้น Mother of Georgia – โรงอาบน้ำโบราณ – สะพานแห่งสันติภาพ
 • 04.10

  เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 06.15

  ออกเดินทางสู่ Tbilisi International Airport ประเทศจอร์เจีย

 • 09.35

  เดินทางถึง ทบิลีซี ประเทศจอร์เจีย
  แล้วนำท่านเดินทางสู่ ทบิลีซี เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสมาตั้งแต่ในอดีต ในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจที่สำคัญของจอร์เจีย 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าชม วิหารโฮลี่ทรินิตี้ เป็นวิหารคริสต์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก จุดเด่นของวิหารจะเหมือนมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น
  นำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป
  นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่
  แล้วนำท่านชม รูปปั้น Mother of Georgia รูปปั้นผู้หญิงในชุดพื้นเมืองจอร์เจียขนาดใหญ่
  นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ สถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
  จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นสะพานข้ามข้ามแม่น้าคูล่า โครงสร้างทำจากเหล็กและแก้ว เปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยในเมืองที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งนี้

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 ทบิลีซี – ถนน Georgian Military Highway – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลีซี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ทางเหนือของประเทศจอร์เจีย ไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายที่สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด ระหว่างทางแวะชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอารักวี แล้วนำท่านเดินทางสู่ คาซเบกี้ หรือเปลี่ยนชื่อเป็น สเตปันสมินดา เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซีย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่าน นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจอร์เจีย จากตัวโบสถ์ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม พร้อมด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันอย่างมากมาย

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับทบิลีซี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 ทบิลีซี – เมืองถ้ำอุพลิซิเค – กอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน – ทบิลีซี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่อุพลิซิเค เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย สร้างโดยการตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กอรี เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองของสหภาพโซเวียต ในช่วง ค.ศ. 1920 ถึง 1950 และเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน จัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนั้น นำท่านเดินทางกลับทบิลีซี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 ทบิลีซี - มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ลิ้มลองชิมไวน์ของจอร์เจีย - ท่าอากาศยาน Tbilisi International Airport - อิสตันบลู
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ มิทสเคต้า เมืองที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นเมืองที่มีโบราณสถานมากมายหลายแห่ง นำท่านชม วิหารจวารี หรืออีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง
  นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และทำให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจีย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Tbilisi International Airport เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • 17.25

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines

 • 19.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 20.15

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 6
 • 09.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่น ชำนาญการ
 • หัวหน้าทัวร์ จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบิน Turkish Airline อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 ตลอดทริป

รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

*ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*

โปรแกรมทัวร์แนะนำ