ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์เรือสำราญ COSTA FIRENZE THAILAND & VIETNAM & THAILAND 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เรือสำราญ COSTA FIRENZE THAILAND & VIETNAM & THAILAND 5 วัน 4 คืน
17,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Cruise
สายการบิน
 • แหลมฉบัง
 • ฟู่หมี
PAK-000-1

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 แผนการเดินทางวันที่ 1 : ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล
 • 15.00

  นำท่านเช็คอิน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

 • 17.00

  เรือสำราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล

 • ค่ำ

  ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE

วันที่ 2 แผนการเดินทางวันที่ 2 : อิสระบนเรือสำราญ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
  อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE

 • ช่วงบ่าย

  สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังคำบรรยาย กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ( บริเวณห้องเธียเตอร์ ชั้น 4-5 ของเรือสำราญ ) 
  สุดพิเศษ! ร่วมฟังคำบรรยาย ทำอย่างไรให้ มีโชคลาภ เทคนิคเสริมดวงเพิ่มความปังของแต่ละราศี  กับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา พร้อมเคล็ดลับ การไหว้เจ้าขอพร ให้ได้ผลดีที่สุด !!! สุดเก๋ สำหรับ 2 ท่าน ผู้โชคดีจะได้ เช็คดวง ตรงกับหมอช้าง บนเรือสำราญ ( จับรางวัล ในช่วงเวลาการบรรยาย )

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE

  สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY

วันที่ 3 แผนการเดินทางวันที่ 3 : ฟู่หมี เวียดนาม
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

 • 07.00

  เรือสำราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู่หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย

 • 18.00

  เรือสำราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือฟู่หมี(Phu My)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

วันที่ 4 แผนการเดินทางวันที่ 4 : น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
  ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE

วันที่ 5 แผนการเดินทางวันที่ 5 : ท่าเรือแหลมฉบัง- กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

 • 08.00

  เรือสำราญ COSTA FIRENZE เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 • อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น
 • ค่าภาษีท่าเรือแล้ว
 • เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืนภายหลังได้ )

ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ

                   ***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือต่อคืน ผู้ใหญ่ ท่านละ 15.50 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 7.75 USD (ชำระวันสุดท้ายบนเรือ COSTA FIRENZE)
 1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือสำราญจอด
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ ท่านละ 500 บาท
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง  กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้งหากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่หนังสือเดินทางผู้โดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ