ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์อิตาลี ไฮไลท์ อิตาลี 8วัน 5คืน

ทัวร์อิตาลี ไฮไลท์ อิตาลี 8วัน 5คืน
42,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

มิลาน - ดูโอโม่ - เวโรน่า - เมสเตร้ - เวนิส - ฟลอเรนซ์ - โบสถ์ซานตา มาเรีย - ปราโต้ - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เซียน่า
ปอมเปอี - La Reggia Designer Outlet - เนเปิลส์ - โรม - กรุงวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ช้อปปิ้งบันไดสเปน

PAK-024-041

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 แผนการเดินทางวันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน
 • 21.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4

วันที่ 2 แผนการเดินทางวันที่ 2 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน
 • 00.35

  เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940

 • 07.10

  ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี
  เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี
  เก็บภาพ ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ
  ชม มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่เมืองเวโรน่าประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองที่ใหญ่ และสำคัญ
  นำท่านสู่ จตุรัสเออร์เบที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์
  เดินทางเข้าสู่อดีตบ้านของจูเลียตปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียต
  เดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 3 แผนการเดินทางวันที่ 3 : เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ลงเรือเข้าสู่ เมืองเวนิส เมืองอันแสนโรแมนติก
  ทางเข้าสู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค  ระหว่างการเดินทำงชมอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่2 ถ่ายภาพคู่กับ  สะพานถอนหายใจ  สะพานแห่งสัญลัก ษณ์ที่เชื่อมต่อกับ พระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ พระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิส
  ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ  นั่งเรือกอนโดร่า

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางเข้าชม เมืองฟลอเรนซ์ เมืองที่ได้รับฉายาว่าเมืองที่มีความงามเป็นอมตะ
  ชม จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา ชมสถาปัตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร
  ชม โบสถ์ซันตาโคเช่ โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลกไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 4 แผนการเดินทางวันที่ 4 : ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า – โรม
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางเข้าสู่เมืองปิซ่า เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน
  ชมความมหัศจรรย์ของ หอเอนแห่งเมืองปีซ่า1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองเซียน่า เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิค
  เดินทางสู่ กรุงโรม  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 5 แผนการเดินทางวันที่ 5 : โรม – ปอมเปอี - La Reggia Designer Outlet - เนเปิลส์
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชมเมืองปอมเปอี  นำชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด

 • ค่ำ

  อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

วันที่ 6 แผนการเดินทางวันที่ 6 : เนเปิลส์ – โรม - ชมเมือง – กรุงวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ ช้อปปิ้งบันไดสเปน
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
  เดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน  ประเทศเอกราช
  เข้าชมภายในของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน
  ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี
  ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  โรมันฟอรั่ม
  ถ่ายภาพคู่กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  ชมความสวยงามของ น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม
  ชม ช่อง โอคูลูส ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ วิหารแพนธีออน
  เดินทางต่อไปยัง  ย่านบันไดสเปน  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

 • ค่ำ

  อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

วันที่ 7 แผนการเดินทางวันที่ 7 : โรม – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

 • 13.30

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

วันที่ 8 แผนการเดินทางวันที่ 8 : กรุงเทพฯ
 • 06.05

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  • ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ