ทัวร์นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6 วัน 3 คืน

- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)
- โรโตรัว (Rotorua)
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )
- อะโกรโดม (AGRODOME)
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง