ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน

- นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน


- สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม


- สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”


- ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้


- นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง