ทัวร์ญี่ปุ่น “ไปซิคะ โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน

นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวาง - ปราสาทโอซาก้า - ย่านโกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์
เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ - สะพานโทเง็ตสึเคียว
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ชินเซไก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง